Veteran klub iz Maribora je eden najstarejši tovrstni klubov v Sloveniji, saj je bil ustanovljen že davnega leta 1986. Takrat se je zbralo nekaj navdušencev, ki so hoteli svojo tehniško dediščino ohraniti, ter se obenem tudi družiti in si izmenjevati mnenja s somišljeniki. Da so imeli prav, je lepo videti danes, ko je klub prerasel v enega večjih in najbolj aktivnih v Sloveniji. Združujemo člane s širšega  mariborskega območja in okolice. Tehniško dediščino želimo ohranjati tudi v bodoče zato je naša želja pritegniti čim več mlajših članov, ki bodo lahko nadaljevali delo kluba. Klub je vedno dejaven tudi na športnem področju, saj se redno uvršča med pet najuspešnejših klubov v tekmovanju starodobnikov za pokal zveze SVS.

Tradicionalno organiziramo rally Štajerska, ki je bil vsa leta zelo dobro sprejet tako s strani tekmovalcev kot tudi gledalcev.

Izobraževanje članov: Občasna predavanja, izobraževanje sodnikov, komisarjev  

Skupna srečanja, izleti, prireditve, dogodki: 

 • vseslovensko srečanje v aprilu
 • tradicionalni mednarodni rally Štajerska v avgustu
 • izleti in ekskurzije po programu kluba
 • udeležba na prireditvah zveze SVS

 

Leto ustanovitve: 1986

Število članov: 250

Članarina: 55 EUR / letno

Pristopnina: 50 EUR; samo prvo leto pri vpisu

 

Vpisnica v društvo

Dogodki

 nekaj utrinkov iz preteklih dogodkov

Statut kluba

 V skladu z določili Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006, 91/2008 - Odl. US, 95/2008 - Skl. US, 58/2009, 39/2011) je skupščina DRUŠTVA LJUBITELJEV STARIH MOTORNIH VOZIL VETERAN KLUB MARIBOR dne 28.02.2014 zaradi uskladitve z določili Zakona o društvih sprejela nov temeljni akt društva (v nadaljevanju: statut)

 

STATUT DRUŠTVA

  

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. 1. člen
  (ime in sedež društva)

Ime društva je: DRUŠTVO LJUBITELJEV STARIH MOTORNIH VOZIL VETERAN KLUB MARIBOR (v nadaljevanju: klub) s sedežem Frankolovska 19, 2000 Maribor.

 

 1. 2. člen
  (načela delovanja)

Klub je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih s tem statutom primarno zaradi ljubiteljstva in ohranjanja tehnične kulturne dediščine – starodobnih vozil.

 1. 3. člen
  (pravna osebnost)

Klub je pravna oseba zasebnega prava.

 

 1. 4. člen
  (znak kluba)

Klub ima svoj znak. Znak je okrogle oblike premera 10 cm v črno-belo-rdeči barvni kombinaciji. Na osnovnem polju, ki je črne barve je bela obroba. Na zgornji strani pod obrobo je v beli barvi z velikimi tiskanimi črkami v narekovajih napisan beseda: VETERAN. Na spodnji strani sta od leve proti desni smeri z velikimi tiskanimi črkami napisani besedi: MARIBOR – SLOVENIJA. V sredini znaka je z velikimi tiskanimi črkami napisana beseda: KLUB, nad tem napisom je silhueta avtomobila pod njem pa silhueta motornega kolesa.

 

 1. 5. člen
  (žig kluba)

Klub ima svoj žig. Žig kluba je okrogle oblike premera 3 cm. Ob robu je napis: društvo ljubiteljev starih motornih vozil, v sredini je napis: VETERAN KLUB, na spodnjem robu pa MARIBOR. V zgornjem polju je podoba avtomobila, v spodnjem pa motornega kolesa.

 

 1. 6. člen
  (sodelovanje z drugimi društvi in institucijami)

Klub sodeluje z ostalimi društvi Slovenske zveze starodobnih vozil in Avto moto zvezo Slovenije ter s sorodnimi muzejskimi organizacijami. Sodeluje lahko tudi s sorodnimi društvi iz ostalih članic EU kakor tudi s sorodnimi društvi iz držav, ki niso članice EU.

 

NALOGE, CILJI, NAMENI TER NEPRIDOBITNE IN PRIDOBITNE DEJAVNOSTI KLUBA

 

 1. 7. člen
  (namen in cilj ter dejavnosti in naloge kluba)

Namen in cilj  ter dejavnost in naloge kluba so opravljanje nepridobitne dejavnosti na področju ohranjanja tehnične kulturne dediščine kamor se šteje naslednje:

 • Medsebojno povezovanje ljubiteljev starih motornih vozil in ohranjanje premične tehnične kulturne dediščine;
 • Medsebojna pomoč članov pri obnovi starih motornih vozil;
 • Pomoč pri iskanju rezervnih delov za stara motorna vozila;
 • Prirejanje medklubskih srečanj s sorodnimi klubi in društvi v Sloveniji in v tujini;
 • Udeleževanje članov na rallyih in srečanjih starih motornih vozil in tehničnih prireditvah v Republiki Sloveniji in tujini;
 • Organiziranje rallyev in srečanj starodobnih motornih vozil.

 

 1. člen
  (opravljanje pridobitne dejavnosti)

 

Društvo lahko neposredno opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, ki so povezane z nameni in nalogami društva ter se lahko opravljajo v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje:

 • organizacija in izvedba varnostno-tehničnih društvenih tečajev, šola za člane društva in širšo javnost, o starih motornih vozilih, N82.300-organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • društveno-založniška dejavnost, J58.190 - drugo založništvo
 • organizacija društvenih prireditev, N82.300 - organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • organizacija iger na srečo, R92.002 - prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
 • prodaja društvenih reklamnih artiklov (kap, majic, značk, bedžev,...), G47.890 - trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
 • prevoz članov na relije motornih vozil, N79.900 - rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • izdaja klubske revije ali klubskega biltena, J58.140 - izdajanje revij in druge periodike.

 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z opravljanjem pridobitne dejavnosti se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva skladu z določili tega statuta in zakonskimi ter podzakonskimi predpisi.

 

JAVNO DELOVANJE KLUBA

 

 1. člen
  (javno delovanje kluba)

Delo kluba in njegovih organov je javno. Klub o svojem delovanju obvešča svoje člane in širšo javnost.

Člane o svojem delovanju klub obvešča z objavo vabil in izdajanjem klubskega glasila.

Širšo javnost o svojem delovanju klub obvešča z vabili novinarjem in drugim osebam na skupščine kluba, ter z obveščanjem medijev o svojem delovanju.

Za zagotavljanje javnosti dela skrbi predsednik kluba, ki lahko s pooblastilom te naloge prenese na člana upravnega odbora.

 

ČLANSTVO

 

 1. člen
  (članstvo)

Članstvo v klubu je prostovoljno. Član lahko postane vsak, ki s pisno izjavo potrdi, da sprejema pravila kluba. V ta namen podpiše pristopno izjavo, plača članarino in pristopnino ter predloži dokazilo o lastništvu in starosti vozila, katerega starost tehničnega vzdrževanja je več kot 30 let.

Član lahko postane tudi oseba, ki ni lastnik starodobnega vozila. Takšna oseba podpiše pristopno izjavo in plača članarino. Oseba, ki postane član kluba in ni  lastnik starodobnega vozila pristopnine ne plača. V primeru da oseba, ki ni plačala pristopnine postane lastnik starodobnika in hoče za njega pridobiti certifikat SVS-a je dolžna plačati pristopnino.

Upravni odbor kluba mora soglasno odločati o vsakem sprejetju novega člana ter odgovoriti na poslano pristopno izjavo novega člana kluba. Vzroki za zavrnitev novega člana se v odgovoru ne navajajo.

 

 1. člen
  (redno in častno članstvo)

Naziv častnega člana kluba ali častnega predsednika kluba se lahko podeli rednemu članu kluba ali osebi, ki ni član kluba,.

Naziv častnega člana se lahko podeli osebi, ki ima velike zasluge na področju razvoja in aktivnosti ohranjanja motornih vozil ali ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo kluba.

Naziv častnega člana podeli skupščina na predlog upravnega odbora.

Oseba, kateri je podeljen naziv častnega člana kluba in ni redni član kluba, nima glasovalne pravice.

 

 1. člen
  (članske pravice in dolžnosti)

Pravice članov kluba so:

 • voliti in biti voljen v organe kluba
 • sodelovanje pri delu organov kluba
 • podajanje predlogov in sugestije organom kluba o delu in izpolnjevanju nalog.

 

Dolžnosti članov kluba so:

 • spoštovanje odločb in sklepov kluba,
 • plačilo članarine do prvega aprila v tekočem letu.

 

Pravice in dolžnosti članov kluba so častne. Člani za svoje delo v organih kluba niso upravičeni do finančnega nadomestila.

 

 1. člen
  (prenehanje članstva)

Članstvo v klubu preneha:

 • z izstopom člana,
 • zaradi neplačila članarine, do prvega aprila v tekočem letu,
 • z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije,
 • s smrtjo oziroma prenehanjem člana.

 

NAČIN UPRAVLJANJA KLUBA

 

 1. člen
  (organi kluba)

Organi kluba so:

 • predsednik-zakonit zastopnik kluba
 • skupščina,
 • upravni odbor s komisijami,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija,
 • podpredsednik,
 • tajnik,

 

 1. člen
  (skupščina)

Skupščina je najvišji organ kluba, ki voli druge organe kluba in sprejema organizacijske akte.

Skupščino sestavljajo jo vsi redni člani kluba.

Skupščina se skliče kot redna ali izredna.

Redno skupščino sklicuje upravni odbor enkrat letno.

Izredna skupščina se skliče po potrebi.

Skupščino skliče upravni odbor na svojo pobudo ali na zahtevo 1/5 članov kluba.

Izredna skupščina odloča o zadevi zaradi katere je sklicana.

Upravni odbor mora sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel pismeno zahtevo.

Sklic skupščine mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom za katerega je sklicana.

 

 1. člen
  (odločanje skupščine)

Skupščina odloča s sprejemanjem sklepov.

Skupščina sprejme sklep z večino glasov prisotnih članov.

Če skupščina glasuje o spremembi statuta ali prenehanju kluba odloča z dvotretjinsko večino glasov prisotnih članov.

Glasovanje na skupščini je javno.

 

 1. člen
  (sklepčnost skupščine)

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov.

Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek skupščine preloži za 15 minut, po preteku 15 minut skupščina sklepa z večino prisotnih članov, ne glede na število prisotnih članov. 

 

 1. člen
  (vodenje skupščine)

Skupščino odpre predsednik kluba. Predsednik vodi skupščino dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. Skupščina izvoli zapisnikarja. Kadar se na skupščinah volijo člani klubskih organov skupščina izvoli kandidacijsko in verifikacijsko komisijo ter dva overovitelja zapisnika.

 

 1. člen
  (pristojnost skupščine)

Skupščina je pristojna za:

 • sklepanje o dnevnem redu,
 • razpravljanje o poročilih upravnega odbora,
 • izvolitev predsednika, blagajnika, tajnika, nadzornega odbora, disciplinske komisijo
 • sprejemanje, spreminjanje ter dopolnjevanje statuta kluba,
 • potrjevanje finančnega načrta
 • potrjevanje zaključnega računa
 • odločanje o spojitvi z drugimi društvi in pripojitvi k drugim društvom,
 • odločanje o pridobivanju, odtujevanju in obremenjevanju nepremičnin,
 • odločanje o prenehanju delovanja kluba.

 

 1. člen
  (zapisnik skupščine)

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpisuje predsednik delovnega predsedstva in oba overitelja.

 

UPRAVNI ODBOR

 

 1. člen
  (upravni odbor)

 

Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične naloge. Je izvršilni organ skupščine in opravlja zadeve, ki mu jih naloži skupščina ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo področje. Upravni odbor VETERAN KLUBA predstavlja klub pri vključevanju v druge organizacije.

 

Upravni odbor opravlja naslednje naloge:

 • sklicuje skupščino in pripravlja poročila o delu ter predloge za skupščino,
 • pripravlja predloge in spremembe statuta kluba,
 • pripravlja in sestavlja finančni načrt kluba,
 • vodi evidenco članov
 • iz svojih vrst imenuje začasne komisije,
 • skrbi za materialno – finančno poslovanje in za finančna in materialna sredstva kluba,
 • upravlja s premičnim premoženjem kluba,
 • določa višino članarine, ki jo potrdi skupščina.

 

 1. člen
  (način dela)

Upravni odbor upravlja klub v času med dvema skupščinama. Sestaja se enkrat mesečno ali po potrebi.

 

 1. člen
  (mandat članov upravnega odbora)

Člane upravnega odbora in predsednika voli skupščina za obdobje štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.

 

 1. člen
  (sestava)

Upravni odbor šteje 11. članov.

Sestavljajo ga:

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • tajnik,
 • blagajnik,
 • ter izvoljeni člani.

Predsednik upravnega odbora je predsednik – zakonit zastopnik kluba.

Sejam upravnega odbora lahko prisostvuje predsednik nadzornega odbora, ki ima le posvetovalni glas.

 

 1. člen
  (sklepčnost in sprejemanje odločitev)

Seja upravnega odbora je sklepčna, če ji prisostvuje več kot polovica članov upravnega odbora. Upravni odbor sprejema sklepe z dvotretjinsko večino glasov prisotnih članov.

 

 1. člen
  (predsednik in podpredsednik)

Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Predsednik je zakonit zastopnik kluba, ki ga zastopa samostojno v skladu z omejitvami, ki jih določa ta satut. Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Predsednik opravlja tekoče naloge kluba in naloge, ki mu jih zaupata in dodelita skupščina in upravni odbor. Predsednik sklicuje seje upravnega odbora, predlaga dnevni red in vodi njihovo delo.

Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča podpredsednik kluba. Podpredsednik kluba je sočasno podpredsednik upravnega odbora. Podpredsednik pomaga predsedniku pri njegovem delu in ga nadomešča po njegovem pooblastilu v času njegove odsotnosti ter je pooblaščenec zastopnika kluba.

 

 1. člen
  (tajnik)

Tajnik kluba skrbi za strokovno tehnično in administrativno delo kluba ter za koordinacijo med člani kluba.

 

 1. člen
  (blagajnik)

 

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje kluba v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem klub določi vodenje in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi in predpisi o računovodstvu.

 

 1. člen
  (organizacijski odbori)

 

Člani upravnega odbora so člani organizacijskih odborov kluba, ki so zadolženi za izvedbo klubskih relijev in drugih klubskih prireditev.

 

NADZORNI ODBOR

 

 1. člen
  (sestava nadzornega odbora)

Nadzorni ima tri član, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let.

Člani nadzornega odbora iz svoje sredine izvolijo predsednika nadzornega odbora.

 

 1. člen
  (pristojnost nadzornega odbora

Nadzorni odbor je pristojen za:

Spremljanje dela upravnega odbora med dvema rednimi skupščinami,opravljanje stalni nadzor nad finančnim in  materialnim poslovanjem kluba.

Nadzorni odbor na redni skupščini poda pisno poročilo o svojem delu.

 

 1. člen
  (odločanje nadzornega odbora)

Nadzorni odbor odloča s sprejemanjem sklepov.

Sklepčen je, če so prisotni vsi člani. Sklepe sprejema z 2/3 večino glasov.

 

 1. člen
  (nezdružljivost opravljanja funkcije)

Član nadzornega odbora ne sme biti istočasno člani upravnega odbora.

 

 

DISCIPLINSKA KOMISJA IN DISCIPLINSKI POSTOPEK

 

 1. člen
  (disciplinska komisija in disciplinski postopek)

Način imenovanja, sestavo, način delovanja, oblike disciplinskih prestopkov in način vodenja disciplinskih postopkov opredeljuje Disciplinski pravilnik, ki ga sprejme skupščina v roku 1 leta od uveljavitve tega statuta.

 

FINANCIRANJE

 

 1. člen
  (premoženje in financiranje kluba)

Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev ali sponzorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov, njegove nepremične in premične stvari ter materialne pravice.

Klub ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

Klub lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti določena s statutom in mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti kluba ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene s statutom.

 

 1. člen
  (računovodski standardi in letno poročilo)

Klub mora zagotavljati podatke o svojem finančno materialnem poslovanju na način in v obliki, ki jo določi z temeljnim in posebnim aktom. Podatki se izkazujejo v skladu z računovodskim standardom za društva in določili Pravilnika o finančnem, materialnem poslovanju kluba.

Letno poročilo, ki ga obravnava in sprejme skupščina društva, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva.

Letno poročilo o poslovanju mora društvo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelavo in objavljanje podatkov, skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi.

 

 1. člen
  (ročna blagajna)

Blagajnik vodi ročno blagajno kluba. Višino sredstev v ročni  blagajni določi upravni odbor za vsako koledarsko leto posebej.

 

PRENEHANJE DELOVANJA KLUBA

 

 1. člen
  (prenehanje)

Klub preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

 

 1. člen
  (prenehanje po volji članov)

Klub preneha, če skupščina sprejme sklep o prenehanju kluba.

S sklepom o prenehanju kluba se določiti društvo, zavod, ustanova ali druga nepridobitna pravna oseba s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje kluba. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa kluba iz registra društev.

O sklepu iz prvega odstavka tega člena predsednik kluba v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris kluba iz registra društev. Zahtevi in sklepu priloži poročilo o razpolaganju s premoženjem kluba, iz katerega je razvidni obseg sredstev in drugega premoženja kluba, način poravnave vseh obveznosti kluba, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa preostanka premoženja kluba na prevzemnika premoženja.

 

 1. člen
  (spojitev ali pripojitev)

Sklep o spojitvi ali pripojitvi kluba sprejme skupščina.

Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma registracijo pripojitve društva, je klub oziroma njegov pravni naslednik dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah.

 

 1. člen
  (uveljavitev in razveljavitev statuta)

Ta statut začne veljati in se uporabljati z dnem potrditve s strani pristojnega upravnega organa. Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati in se uporabljati statut z dne 30.3.1996, 23.2.2001 in 24.2.2006.

 

Maribor, __. __. 2014

 

Predsednik kluba: Stanko Kokolj

 

 

Kontakt

Veteran klub Maribor

Frankolovska 19

2000 Maribor

031 246 310

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.riera.netUradne ure:

Vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 17:00 do 19:00 ure.

Redni sestanki kluba:

Vsak zadnji petek neparnega meseca na sedežu kluba ob 19. uri.

Obiščite nas